Hukukun her alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz sürekli gelişme göstermekte olup müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına göre kendimizi güncellemekteyiz. Danışmanlık hizmeti kapsamında sözleşmelerin incelenmesi, yorumlanması, müzakere edilmesi ve düzenlenmesinin yanı sıra ihtilafların çözümünde ilk derece mahkemeleri, istinaf ve temyiz mahkemeleri ile bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Title

Aile Hukuku

Başta boşanma davaları olmak üzere velayetin değiştirilmesi, nafakanın artırılması,mal paylaşımı, tanıma, soy bağının reddi ve evlat edinme gibi aile hukukundan doğan tüm dava ve işler.

Title

Arabuluculuk Faaliyeti

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk hizmetleri.

Title

Ceza Hukuku

Tüm cezai soruşturma işlemlerinin ve kovuşturma aşamalarının takibi.

Title

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas takipleri ile konkordato işlemlerinin yapılması, istirdat, menfi tespit, itirazın kaldırılması gibi icra mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlerin takibi.

Title

İdare ve Vergi Hukuku

İptal ve tam yargı davaları ile yürütmenin durdurulması istemleri, kamulaştırma işlemleri, vergi uyuşmazlıklarında ihtilafın giderilmesi.

Title

İş Hukuku

Kurumsal danışmanlık hizmeti verilmesi, iş kazalarında işveren ve işçinin temsili, işe iade davaları, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar, sigortalılığın tescili ve tespiti.

Title

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, kiralananın tahliyesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, eser sözleşmelerinden kaynaklanan davalar, tellaliye sözleşmesinden kaynaklanan davalar.

Title

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı KVKK kapsamında yükümlülüklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması.

Title

Miras Hukuku

Vasiyetmamenin iptali, mirasçılık sözleşmesi hazırlanması, mirasın reddi ve mirastan feragat, tenkis davaları, muris muvazaası.

Title

Ticaret Hukuku

Ortaklıktan doğan ihtilafların çözümü, şirket ana sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması, haksız rekabet davaları, fikri ve sınai haklar, lisans, franchising, faktoring, acente ve distribütörlük başta olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması.

Title

Tüketici Hukuku

6502 Sayılı TKHK’da yer alan tüketici işlemleri nedeniyle gerek tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerek tüketici mahkemelerinde temsil.

Title

Sağlık Hukuku

Malpraktis davalarının takibi ile tıp ve ilaç hukukundan doğan tazminat ile fikri ve sinai haklara ilişkin davaların görülmesi.

Title

Sözleşme Hukuku

Genel ve özel hükümler çerçevesinde sözleşmelerin incelenmesi ve hazırlanması.

Title

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması ile Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması.

Title

Vesayet Hukuku

Vasi, kayyım veya yasal danışman atanması için dava açılması, görülmekte olan davalarda temsilin sağlanması.