Kira Tespit Davalarında Uygulanacak Kurallar

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4518 K. 2015/27 T. 12.01.2015 * 6098 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA AÇILAN DAVA ( Kira Bedelinin Tespiti/ 4+1 Kuralının Uygulanacağı – İlk Yıl Sözleşme Hükümleri ve Uzayan 4 Yılda ÜFE Oranını Geçmemek Üzere Endeks Uygulanacağı 5 Yıllık Süre Geçmeden Hak ve Nesafet Kuralının Uygulanmayacağı ) * KİRA BEDELİNİN […]

Yargıtay 2. HD., E. 2014/17443 K. 2015/10021 T. 12.5.2015

MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm ölen davalı (Kadriye)’nin mirasçılarıtarafından, davacı-karşı davalının boşanma davası ile kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve […]

Yargıtay 2. HD., E. 2016/9968 K. 2018/929 T. 22.1.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, tamamı yönünden, davacı kadın tarafından ise, nafakave tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerintakdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin temyiz itirazları yersizdir.2-Davacı kadının temyiz […]

Yargıtay 5. HD., E. 2021/5507 K. 2021/10810 T. 4.10.2021

Taraflar arasında düzenlenen devre mülk sözleşmesinin iptali ve ödenen bedelin iadesi istemine ilişkin olarak açılan davada Adana 1.Tüketici Mahkemesi ve Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce (TüketiciMahkemesi sıfatıyla) ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargıçevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı […]

(Antoıne Balıt ve diğerleri, B. No: 2017/16211, 2/6/2020, § …) AYM KARARI

Anayasa Mahkemesi tarafından 02.06.2020 tarihinde Suriye uyruklu başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiği kararına varmıştır. Başvuru, ülkeler arası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesine dayalı olarakmirasçılık belgesi verilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvuruya konu olayda murislerine ait taşınmaza kamulaştırmasız olarak el atıldığı iddiasıyla başvurucular tarafından tazminat davası açılmıştır. Bu davaya sunulmak üzere başvurucular mirasçılık belgesi verilmesini […]

Yargıtay 9. HD. 2.2.2009 T. 2008/9790 E. 2009/1003 K.

Altı iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Olayı öğrenme günü hesabakatılmaksızın, takip eden iş günleri sayılarak altıncı günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer. İşverenin tüzel kişi olması durumunda altı işgünlük süre feshe yetkili merciin öğrendiği günden başlar. Bu konuda müfettiş soruşturmasıyapılması, olayın disiplin […]

İşverenin Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Vermemesi

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2015/32931 K. 2016/9706 T. 4.4.2016 * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ MÜZEKKERESİNİN KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTEN BORÇLUNUN İŞTEN AYRILDIĞI TARİHE KADAR BORÇLUNUN MAAŞINDAN KESMEDİĞİ PARADAN SORUMLU OLDUĞU (Üçüncü Kişinin İlk Müzekkereyi Aldığı Halde Borçlunun Maaşında Kesinti Yapmadığı veya Kesip de Göndermediği) * TEBLİĞ EDİLEN İLK HACİZ MÜZEKKERESİNDEN SONRA BORÇLUNUN İŞTEN AYRILMASI […]

KARARLAR IŞIĞINDA YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASINDA ARTIRIM

TMK m. 175’e göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilmektedir. TMK’nun 175. maddesi ise “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Kanunda öngörülen şartlar davacı lehine […]

Limited Şirkette Pay Devri

Limited şirket bir veya en fazla elli gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan ve esas sermayesi belirli olan şirkettir. Türk Ticaret Kanununun 573. maddesi gereğince ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. TTK m. 580 gereğince limited […]

Adli Tatilde Görülecek İşler

Bilindiği üzere adli tatil her yıl her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Hukuk […]