İkinci El Araç Satışında Görevli Mahkemeye İlişkin Yargıtay HGK Kararı

Yargıtay HGK., E. 2013/747 K. 2014/325 T. 19.3.2014 Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 1.Tüketici Mahkemesince davanın görev yönünden reddine dair verilen 06.11.2012 gün ve 2012/796 E-2012//800 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 15.01.2013 gün ve 2012/29537 E.-2013/439 K. sayılı ilamı ile;(…Davacı, davalı firmadan 04/04/2011 […]

AİHM TMK’DE KADINLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN BEKLEME SÜRESİ NEDENİYLE BAŞVURUCUNUN ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ VE AYRIMCILIK YASAĞININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERMİŞTİR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 27094/20 Başvuru Numaralı Nurcan BAYRAKTAR/TÜRKİYE davasında “Boşanmış kadınlara hamilelik olasılığı nedeniyle getirilen, tıbbi muayene ile hamile olmadıklarını kanıtlamadıkça 300 günlük bekleme süresine uyma yükümlülüğünün; cinsiyete dayalı, doğrudan ve doğacak bir çocuğun nesebine ilişkin belirsizli önlemek amacı ile haklı kılınamayacak bir ayrımcılık teşkil ettiği sonucuna varmıştır. “ Kararın tamamı için https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/aihm/AIHM-Nurcan-Bayraktar.pdf

Yargıtay 12. CD., E. 2020/9591 K. 2022/6292 T. 6.10.2022

Taksirle öldürme suçundan sanık …’nin beraatine, sanık …’ın mahkumiyetine ilişkin hükümler ile görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar …, …, … ve … hakkında verilen düşme hükümleri, sanık … müdafii,katılanlar … ve … vekili, katılanlar …, . ve . vekili, katılanlar … , …, … ve … ile mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek […]

KİRA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA MENFİ TESPİT DAVASI

Menfi tespit davası, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu (İİK)’nun 72. maddesinde düzenlenmiş olup Yargıtay kararlarında sıkça tanımlandığı üzere; gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle icra takibine maruz kalması muhtemel olan veya icra takibine maruz kalan bir kimsenin gerçekte borçlu bulunmadığını ispat için açacağı dava, menfi tespit davası olarak adlandırılmaktadır. […]

Gerekçeli Kararın Yazım Süresi ve Hak İhlali

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 294. maddesine göre kısa kararın tefhiminden itibaren bir ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Uygulamada çoğunlukla bu süreye riayet edilemediğini görmekle birlikte bazı dosyalarımızda bir aylık süre dahi dolmadan gerekçeli kararların yazıldığını görebilmekteyiz. Anayasa Mahkemesi de (Hatice Akgül, B. No: 2018/35900, 25/2/2021, § …)  başvurusunda başvurucunun, iş akdinin feshedilmesi nedeniyle 21/7/2017 tarihinde […]

Kira Tespit Davalarında Uygulanacak Kurallar

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4518 K. 2015/27 T. 12.01.2015 * 6098 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA AÇILAN DAVA ( Kira Bedelinin Tespiti/ 4+1 Kuralının Uygulanacağı – İlk Yıl Sözleşme Hükümleri ve Uzayan 4 Yılda ÜFE Oranını Geçmemek Üzere Endeks Uygulanacağı 5 Yıllık Süre Geçmeden Hak ve Nesafet Kuralının Uygulanmayacağı ) * KİRA BEDELİNİN […]

Yargıtay 2. HD., E. 2014/17443 K. 2015/10021 T. 12.5.2015

MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm ölen davalı (Kadriye)’nin mirasçılarıtarafından, davacı-karşı davalının boşanma davası ile kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve […]

Yargıtay 2. HD., E. 2016/9968 K. 2018/929 T. 22.1.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, tamamı yönünden, davacı kadın tarafından ise, nafakave tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerintakdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin temyiz itirazları yersizdir.2-Davacı kadının temyiz […]

Yargıtay 5. HD., E. 2021/5507 K. 2021/10810 T. 4.10.2021

Taraflar arasında düzenlenen devre mülk sözleşmesinin iptali ve ödenen bedelin iadesi istemine ilişkin olarak açılan davada Adana 1.Tüketici Mahkemesi ve Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce (TüketiciMahkemesi sıfatıyla) ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargıçevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı […]

(Antoıne Balıt ve diğerleri, B. No: 2017/16211, 2/6/2020, § …) AYM KARARI

Anayasa Mahkemesi tarafından 02.06.2020 tarihinde Suriye uyruklu başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiği kararına varmıştır. Başvuru, ülkeler arası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesine dayalı olarakmirasçılık belgesi verilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvuruya konu olayda murislerine ait taşınmaza kamulaştırmasız olarak el atıldığı iddiasıyla başvurucular tarafından tazminat davası açılmıştır. Bu davaya sunulmak üzere başvurucular mirasçılık belgesi verilmesini […]