Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞMAK NAFAKA ALMAYA ENGEL DEĞİLDİR-YARGITAY KARARI

Yargıtay 2. HD., E. 2021/6339 K. 2021/7791 T. 27.10.2021page1image16848128

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakasının reddi, tazminatların ve iştirak nafakasının miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Davacı kadının “Kusur belirlemesi, tazminatların miktarı ve iştirak nafakasının miktarına” yönelik temyiz dilekçesinin incelenmesinde;

İlk derece mahkemesince bu yöne ilişkin olarak verilen hüküm davacı kadın tarafından ist edilmeyerek kesinleşmiştir. Bu nedenle davacı kadının, istinaf edilmeyerek kesinleşen bu yöne ilişkin temyiz başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle deliller takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b-İlk derece mahkemesince, davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiş, bölge adliye mahkemesince erkeğin, kadına yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulamayacağı gerekçesiyle kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir. Verilen istinaf kararında davacı kadının sürekli gelir getiren bir işte çalıştığı, elde ettiği gelire göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşmeyeceği gerekçesiyle yoksulluk nafakası (TMK m. 175) talebinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı kadının asgari ücretle çalıştığı, davalı erkeğin ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığı (15 adet büyükbaş hayvan), iki aracının olduğu, durumunun çok iyi olduğu anlaşılmaktadır. Asgari ücret seviyesindeki

gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz (HGK 24.12.2014 tarih, 2013/2-1364 Esas-2014/1082 Karar sayılı kararı). Yoksulluk nafakası koşulları davacı kadın yararına gerçekleşmiş olup, erkeğin sosyal ve ekonomik durumu da göz önüne alınarak kadın lehine uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekirken, yazılı gerekçe ile bu talebin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Davacı kadının “Kusur belirlemesi, tazminatların miktarı ve iştirak nafakasının miktarına” yönelik temyiz dilekçesinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, temyiz edilen bölge adliye mahkemesi hükmünün yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2/a bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 292.10 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesipage1image16872768page1image16865664page1image16867968

hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 27.10.2021 (Çrş.)

*Karar lexpera.com.tr adresinden alınmıştır.