Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

Yargıtay 13. HD. 2014/32155 2015/37273


T.C.
YARGITAY KARARI
Yargıtay Kararı
MAHKEMESI:Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konusulup düsünüldü.
KARAR
Davacı, emlak komisyoncusu oldugunu, davalı ile imzaladıkları tellallık sözlesmesine istinaden davalının, kendisini devre dısı bırakarak dava konusu tasınmazı satın aldıgını, ancak sözlesmede gösterilen 880.000,00 TL satıs bedeli üzerinden tellallık ücretini ödemedigini, akde aykırılık halinde
sözlesmede %6 oranında 52.800,00 TL ödeneceginin kararlastırıldıgını, davalı hakkında icra takibi baslattıgını, davalının takibe itiraz ettigini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, %20 inkar tazminatına karar verilmesini istemistir. Davalı, dava konusu tasınmazı aracısız olarak satıcıdan aldıgını, eski malikin de davacıya tasınmaz satımı konusunda yetki vermedigini, davacının, hulus ve saffetinden yararlanarak bos mukaveleye imza attırdıgını, davacının hiçbir hizmet vermedigini savunarak davanın reddini dilemistir.
Mahkemece, davacının sadece alıcıyla sözlesme yaptıgı, tasınmaz maliki ile satısa aracılık konusunda bir sözlesme yapmadıgı, tasınmaz malikinin hiçbir emlakçıyla anlasma yapmadıgına dair beyanı ile tasınmazın sahibinden satılık olduguna dair internet ilanının aksine bir delil de bulunmadıgı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmis; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmistir.
Davacı, tellallık sözlesmesi geregi cezai sartın tahsili için baslattıgı icra takibine vaki itirazın iptali istemi ile eldeki davayı açmıstır. Mahkemece her ne kadar davacı tellalın tasınmaz maliki ile satısa aracılık konusunda bir sözlesme yapmadıgı ve ücrete hak kazanmadıgı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmis ise de; davaya konu sözlesme, davacı komisyoncu ile davalı alıcı arasında düzenlenmis tellallık (simsarlık) sözlesmesidir. Dava tarihi olan 14.06.2013 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı …’ nun 520. maddesine uygun olarak yazılı sekilde yapılan sözlesmenin geçerli oldugu ve tarafları baglayacagı açıktır. Davacının dayandıgı 06.04.2013 tarihli tellallık sözlesmesi içerigine göre davaya konu tasınmazın davalıya gösterildigi, 03.05.2013 tarihli resmi senet içerigine göre de dava
konusu tasınmazın davalı tarafından…den satın alındıgı anlasılmaktadır. Kaldı ki, davacı tellallın ücrete hak kazanabilmesi için davalının mal
ücreti ödemekle yükümlü oldugunda duraksama olmamalıdır. Bunun dısında satıs bedelinin geri kalan %3’ü oranındaki kısmının ise cezai sart niteliginde bulundugunun kabulü gereklidir. O halde, davalının davacı komisyoncuyu devre dısı bırakarak tasınmazı malikinden satın alması nedeniyle sözlesmede öngörülen ve dava konusu yapılan satıs bedelinin %6’sı + KDV oranındaki tellallık ücretinden %3’ünün ödenmesinin yanında geri kalan %3’ü oranındaki cezai sarttan da BK’.nun 161/son maddesi
geregince indirim yapılarak davalının sorumlu tutulması gerekirken, mahkemece yazılı sekilde hüküm kurulmus olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, pesin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebligden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/12/2015 gününde oybirligiyle karar verildi.
Karar Sinerji Mevzuat ve Içtihat Programından alınmıştır.