Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

Yargıtay 2. HD., E. 2016/9968 K. 2018/929 T. 22.1.2018

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, tamamı yönünden, davacı kadın tarafından ise, nafaka
ve tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin
takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacı kadın evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine davalı olarak boşanma davası açmış, davalı
erkek süresinde cevap dilekçesi vermiş ve mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Taraflardan her
biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir [HMK m.176-(l)]. Islah, tahkikatın
sona ermesine kadar yapılabilir [HMK m.177 -(1)].
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 176 vd. maddelerinde, ıslahın harca tabi olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanununda “ıslah harcı” şeklinde bir harç türü yer almamaktadır. O halde sırf ıslah istemi sebebiyle harç alınamaz. Bunun yanında, ıslah sonucunda,
dava/talep konusunun miktar veya değeri artarsa ve artan miktar veya değer için harç ödenmesi gerekiyorsa, ancak o zaman harç ödenmesi/tamamlanması gerekir. Somut olayda, davacı kadın vekili 05.12.2015 havale tarihli ıslah dilekçesiyle tazminat ve nafaka istemlerinde bulunmuştur.
Mahkemece; ’”davacı maddi manevi tazminat, yoksulluk, iştirak nafakası talebinde bulunmuş ise de usulüne uygun ıslah yapılmadığı ve karşı tarafın bu konuda açık muvakatının olmadığı anlaşılmakla bu konuda karar verilmesine yer olmadığına ”şeklinde hüküm kurulmuştur. Oysa Hukuk Muhakemeleri Kanununu’nun 176 vd. maddelerine göre, tarafların herbiri dava/cevap dilekçesini ıslah ederek yeni bir vakıa ekleyebilir, yeni vakıa için delil gösterebilir, boşanma davasının eki niteliğinde olan maddi-manevi tazminat isteminde bulunabilir. Islah karşı tarafın veya mahkemenin kabulüne bağlı olmadığı gibi bu konularda harç ödemesine de gerek yoktur.
…/…
O halde mahkemece; davacının ıslah dilekçesi davalıya tebliğ edilerek, davacının tazminat ve nafaka talepleri konusunda bir karar verilmesi gerekirken, ıslah istemi dikkate alınmaksızın, yazılı şekilde hüküm
kurulması bozmayı gerektirmiştir.

*Karara lexpera.com.tr adresinden erişim sağlanmıştır.