Pazartesi - Cuma | 09:00 - 18:00

GSM

0544 722 39 40

iletişim

bilgi@acarumut.av.tr

Yargıtay 2. HD., E. 2014/17443 K. 2015/10021 T. 12.5.2015

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma
Taraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm ölen davalı (Kadriye)’nin mirasçıları
tarafından, davacı-karşı davalının boşanma davası ile kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin, davalı-karşı davacının 17.12.2013 tarihinde ölümüyle sona ermiş olması karşısında, davacı-davalı tarafından
açılmış olan boşanma davasının da esasının konusuz kalmış bulunmasına, Türk Medeni Kanununun 174’ncü maddesinde yer alan tazminata ise, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesi halinde hükmedilebileceğine
göre, ölenin mirasçılarının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Türk Medeni Kanununun 181/2. maddesi, boşanma davası sırasında ölen eşin mirasçılarına diğer tarafın kusurunun tespiti bakımından davaya devam etme hakkı tanınmıştır. Ölen eşin mirasçıları tarafından
takip edilen davada, sadece sağ eşin kusurlu olup olmadığının tespitine karar verilecektir. Bu bakımdan sadece sağ eşin kusurunun tespitine karar verilmekle yetinilmesi gerekirken, ölen eşin de kusurunun tespitine
karar verilmesi doğru olmamıştır.
3-Boşanma davası sırasında 04.10.2012 tarihli oturumda ara kararı ile, davalı-karşı davacı (kadın) yararına dava tarihinden geçerli olmak üzere ara kararında gösterilen miktarda tedbir nafakası tayin edilmiştir. Ölüm halinde, ölüm tarihine kadar tahakkuk eden ve muacceliyet kazanan nafakaları talep hakkı mirasçılara intikal eder. O halde, dava tarihinden itibaren tayin edilen ve ara kararı verilmekle muaccel hale gelmiş olan tedbir nafakalarını ölüm tarihine kadar mirasçıların talep edebileceği nazara alınarak bu yönde hüküm kurulması gerekirken, bu hususun gözetilmemesi de doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) ve (3.) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple REDDİNE,
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.05.2015(Salı)

*Karara lexpera.com.tr adresinden erişim sağlanmıştır.