Yargıtay 9. HD. 2.2.2009 T. 2008/9790 E. 2009/1003 K.

Altı iş günlük süre işçi ya da işverenin haklı feshe neden olan olayı öğrendiği günden itibaren işlemeye başlar. Olayı öğrenme günü hesabakatılmaksızın, takip eden iş günleri sayılarak altıncı günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer. İşverenin tüzel kişi olması durumunda altı işgünlük süre feshe yetkili merciin öğrendiği günden başlar. Bu konuda müfettiş soruşturmasıyapılması, olayın disiplin […]

İşverenin Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Vermemesi

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2015/32931 K. 2016/9706 T. 4.4.2016 * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ MÜZEKKERESİNİN KENDİSİNE TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHTEN BORÇLUNUN İŞTEN AYRILDIĞI TARİHE KADAR BORÇLUNUN MAAŞINDAN KESMEDİĞİ PARADAN SORUMLU OLDUĞU (Üçüncü Kişinin İlk Müzekkereyi Aldığı Halde Borçlunun Maaşında Kesinti Yapmadığı veya Kesip de Göndermediği) * TEBLİĞ EDİLEN İLK HACİZ MÜZEKKERESİNDEN SONRA BORÇLUNUN İŞTEN AYRILMASI […]

KARARLAR IŞIĞINDA YOKSULLUK VE İŞTİRAK NAFAKASINDA ARTIRIM

TMK m. 175’e göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilmektedir. TMK’nun 175. maddesi ise “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Kanunda öngörülen şartlar davacı lehine […]

Limited Şirkette Pay Devri

Limited şirket bir veya en fazla elli gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan ve esas sermayesi belirli olan şirkettir. Türk Ticaret Kanununun 573. maddesi gereğince ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. TTK m. 580 gereğince limited […]

Adli Tatilde Görülecek İşler

Bilindiği üzere adli tatil her yıl her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Hukuk […]

AİLE KONUTUNA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel KuruluESAS NO : 2019/2-318KARAR NO : 2019/1238 HUKUK GENEL KURULU KARARI Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ipoteğin paraya çevrilmesiyoluyla yapılan takip sonucu dava tarihinden önce davalı banka adına alacağına mahsuben (cebriicra yoluyla) ihale edilen dava konusu taşınmazın Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesiuyarınca tapu kaydının iptali ile davalı eş […]

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. HD., E. 2015/9518 K. 2016/4320 T. 2.6.2016Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, aylık kiranın endeks uygulanarak 01.03.2015 tarihinden itibaren brüt 3.610,55 […]

AYM İptal Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/117 E., 2022/10 K. sayılı ve 26.01.2022 Tarihli kararı ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması…” şeklindeki ibarenin Anayasanın 13, 48 ve 49. maddelerine aykırı olması gerekçesi ile iptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesince kamu yararının […]

AYM İptal Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/9 E., 2022/4 K. sayılı ve 26.01.2022 Tarihli kararı ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinin üçüncü fıkra bir numaralı bendinde yer alan “…usul ve …” sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar…” şeklindeki ibarelerin Anayasanın 13, 35 ve 36. maddelerine aykırı olması gerekçesi ile […]

Yargıtay 2. HD., E. 2021/4603 K. 2021/6276 T. 20.9.2021

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin ve Ön Adının DeğiştirilmesiTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı anne dava dilekçesinde; eski eşi olan küçüğün babasının, […]