AİLE KONUTUNA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel KuruluESAS NO : 2019/2-318KARAR NO : 2019/1238 HUKUK GENEL KURULU KARARI Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; ipoteğin paraya çevrilmesiyoluyla yapılan takip sonucu dava tarihinden önce davalı banka adına alacağına mahsuben (cebriicra yoluyla) ihale edilen dava konusu taşınmazın Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesiuyarınca tapu kaydının iptali ile davalı eş […]

Kira Bedelinin Tespitine İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 6. HD., E. 2015/9518 K. 2016/4320 T. 2.6.2016Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, aylık kiranın endeks uygulanarak 01.03.2015 tarihinden itibaren brüt 3.610,55 […]

AYM İptal Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/117 E., 2022/10 K. sayılı ve 26.01.2022 Tarihli kararı ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması…” şeklindeki ibarenin Anayasanın 13, 48 ve 49. maddelerine aykırı olması gerekçesi ile iptaline karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesince kamu yararının […]

AYM İptal Kararı

Anayasa Mahkemesinin 12.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021/9 E., 2022/4 K. sayılı ve 26.01.2022 Tarihli kararı ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinin üçüncü fıkra bir numaralı bendinde yer alan “…usul ve …” sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar…” şeklindeki ibarelerin Anayasanın 13, 35 ve 36. maddelerine aykırı olması gerekçesi ile […]

Yargıtay 2. HD., E. 2021/4603 K. 2021/6276 T. 20.9.2021

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin ve Ön Adının DeğiştirilmesiTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Davacı anne dava dilekçesinde; eski eşi olan küçüğün babasının, […]

Tahliye Davasında İnfaz Durdurulabilir mi?

Adli Yardım Görevlendirmesi

Yargıtay 3. HD., E. 2018/4832 K. 2019/9284 T. 26.11.2019

Davacı, davalı tarafından yapılan ihaleyi kazanarak, 14.06.2011 tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesi ile yıllık 52.000TL kira bedeli taşınmazı kiraladığını, yıllık kira bedelini ödediğini, taşınmazı kullanmakta ikenİstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından; dava konusu taşınmazda 1 yıl 6 ay 11 günlük süreyle fuzuli şağil olduğu gerekçesi ile 158.206,31 TL ecrimisil […]

Çalıntı Araçtan Sorumluluk-Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 17. Hukuk Dairesi Esas No.: 2018/4343Karar No.: 2019/2389Karar tarihi: 04.03.2019 Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda ya nedenlerle, davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili, davalının maliki olduğu aracın, davacı tarafından kaskolu araca çarpmasıyla oluşan […]

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞMAK NAFAKA ALMAYA ENGEL DEĞİLDİR-YARGITAY KARARI

Yargıtay 2. HD., E. 2021/6339 K. 2021/7791 T. 27.10.2021 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakasının reddi, tazminatların ve iştirak nafakasının miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup […]