Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ve Fiili Ayrılık

Uygulamada 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Dayalı Talepler ve Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Hak İhlali Kararları

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla getirilen 6284 Sayılı Kanun 08.03.2012 tarihinde mevzuatımızdaki yerini almıştır. Bu kanun uyarınca talepte bulunabilmek için şiddetin gerçekleşmesi zorunluluk olmayıp şiddete […]

6100 Sayılı HMK’ye Göre Çekişmesiz Yargı İşleri

Çekişmesiz yargı işlerinde aksine düzenleme olmadıkça görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olup talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin yerleşim yerindeki mahkeme bu hususta karar vermeye yetkilidir. Aksine düzenleme olmadıkça resen araştırma ilkesinin uygulanacağı çekişmesiz yargı işlerinde usulüne uygun düştüğü ölçüde basit yargılama usulü uygulanacaktır. Ayrıca bu işler adli tatilde görülmeye devam edecektir. Çekişmesiz yargı işlerinde […]

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR? Anlaşmalı boşanma tarafların birlikte başvurması veya bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi halinde söz konusu olacaktır. TMK’nın 166. maddesinin 3. fıkrasında; “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi […]

ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNE KISA BİR BAKIŞ

Türk Medeni Kanunu’na göre erginlik kural olarak on sekiz yaşın tamamlanmasıyla kazanılmakla birlikte TMK m. 12 ile on beş yaşını dolduran küçüklerin kendi istekleri ve velisinin rızasıyla mahkeme kararı ile ergin kılınabileceği düzenlemesi de bulunmaktadır. Kısıtlılar ise TMK 405, 406, 407 ve 408. maddelerde sayılan sebeplerle haklarında kısıtlama kararı verilen kimseleri ifade etmektedir. Kısıtlıların fiil […]

KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE GENEL BİR BAKIŞ

Evlat edinmeye ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunumuzun 305 ile 320. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Küçüklerin evlat edinilmesinde aracı kurum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye’de yaşıyorsanız, ikamet ettiğiniz İl’deki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne evlat edinme başvurusu yapabilirsiniz. Küçüklerin evlat edinilmesi, TMK m. 305 uyarınca evlat edinen tarafından bir yıl […]

Boşanma Davaları Bölüm-1

Prof. Dr. Tekin Memiş’in Youtube’da bulunan HukukArtı kanalı için hazırladığımız video yayındadır. Bu bölümde tedbir ve yoksulluk nafakalarına ilişkin detaylı bilgiye yer verdik.

Yaşamın sona erdirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Mahkeme Kararları

Pretty / Birleşik Krallık29 Nisan 2002Başvuran, tedavisi olmayan ve kasları etkileyen dejeneratif bir hastalık olan motor-nöron hastasıdır. Hastalığın son aşamalarının ıstırap verici olduğu göz önüne alındığında başvuran, nasıl ve ne zaman öleceğine karar verebilmeyi istemiştir. İntihar etmek İngiliz hukukunda bir suç teşkil etmezken, intihara yardım etmek suçtur. Hastalığı yüzünden, başvuran tek başına intihar edememektedir ve […]

SORU VE CEVAPLARLA MİRAS ORTAKLIĞI BÖLÜM 1

 1. MİRAS ORTAKLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR? TMK m. 599 uyarınca  mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Gerçek kişiler ölüm ile (irade dışı kazanım) mirasbırakan adını alır. Mirasçılık sıfatı doğrudan mirasbırakanın ölümü anında kazanılır. Eğer mirasbırakanın birden fazla mirasçısı varsa ortaklık söz konusu olacaktır.  Kanun hükmü ile (ipsure) birden fazla kişinin bulunması […]

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/2740 E. , 2021/6513 K.

“…İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olmadığı kabul edilmelidir. Aksi düşüncenin kabulü, kanun metninin zorlamayla da olsa genişletici bir yorumlanmasına ve davacının mahkemeye erişim hakkının önlenmesine neden olacaktır. Bu nedenle işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan […]