Yargıtay 1. HD., E. 2017/2492 K. 2020/6873 T. 17.12.2020

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 1. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/2492 Karar No.: 2020/6873 Karar tarihi: 17.12.2020 iyi niyetinin korunması ilkesi • tapu iptali • delillerin toplanması • davanın kabulü • vesayet makamının iznine tabi olma • iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağı MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece […]

Hayat Sigortası ve Beyan Yükümlülüğü

Hayat sigortası can sigortaları arasında yer almakta olup TTK’nin 1487 ile 1506. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 1487. maddede yer alan tanıma göre hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenmektedir.  Sigorta sözleşmesinin tarafları arasında görüşmelerin başlaması ile bir güven ilişkisi […]

Yargıtay 2. HD., E. 2020/1780 K. 2020/2680 T. 8.6.2020 Ziynet Alacağına İlişkin

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 2. Hukuk Dairesi *Esas No.: 2020/1780Karar No.: 2020/2680Karar tarihi: 08.06.2020 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, ziynet alacağı davası olup davacı kadın dava konusu edilen ziynet eşyasının davalı tarafından elinden alındığını ileri […]

LAMBERT VE DİĞERLERİ / FRANSA (Başvuru no 46043/14) AİHM Kararı

5 Haziran 2015 tarihli kesin kararda özetle; başvuranlar, Vincent Lambert’in ebeveynleri, kız kardeşi ve üvey erkek kardeşinden oluşmaktadır. Vincent Lambert 2008 yılında bir trafik kazası geçirerek başından yaralanmış ve bunun sonucunda felç kalarak tamamen bağımlı duruma gelmiştir.Tüp yoluyla verilen yapay besin ve sıvı sayesinde canlı tutulmaktadır. Hasta hakları ve yaşamın sonlandırılmasına ilişkin “Leonetti” Yasası kapsamında öngörülen […]

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TBK M. 351 HÜKMÜ GEREĞİNCE SONA ERDİRİLMESİ

Türk Borçlar Kanunumuzun 351. maddesi mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 7. maddesini karşılamaktadır. İlgili hüküm gereğince, “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira […]

10 SORUDA VESAYET

Vesayet kurumu Aile Hukukunu yakından ilgilendirmesi sebebiyle Türk Hukukunda Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanan ergin kişiler Devlet’in koruması altında bulunurlar. Bu yazıda vesayete ilişkin olarak sorulan 10 soru ile konu hakkında temel bilgileri sizlere aktaracağız. 1-Kısıtlama ve Kısıtlama Sebepleri Nedir? Kısıtlama; kanunda yer […]

10 Soruda Boşanma Davalarında Nafaka ve Maddi Tazminat

1-Kusuru olan taraf nafaka talep edebilir mi? Türk Medeni Kanunu ile boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği düzenleme altına alınmıştır. Eşe nafaka ödenebilmesi için müşterek çocuğun bulunması gerekmemektedir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ancak nafaka talep eden tarafın kusurunun daha […]

Çocuk Düşürtme Suçu ve Yaşam Hakkının İhlali

19.01.2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 15.12.2020 Tarihli ve 2017/17652 Başvuru No’lu kararında başvurucunun kardeşi 2004 yılında Sivas’ta devlet hastanesinde görevli kadın doğum doktoru tarafından hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ve suç teşkil eden kürtaj işlemi neticesinde cenin ile birlikte vefat etmiştir. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2006 yılında doktor hakkında çocuk düşürtme suçunu işlediği iddiası […]

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ

Bu çalışmamızda kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanması hakkında  genel olarak bilgi verdikten sonra pandemi sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanmasının talep edilip edilemeyeceği ile bu hususta verilen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yer vereceğiz. Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanmalı ise […]

Cinsel Saldırı Suçunu İşleyen Sanığa HAGB Verilmesi Sebebiyle Kötü Muamele Yasağının İhlali

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiş olup “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. “Sanığın eylemi sarkıntılık düzeyinde kalmış ise ve netice olarak mahkeme […]