Vesayete İlişkin Sık Sorulan Sorular

Kısıtlı adına banka hesabında işlem yapılabilir mi? Kısıtlı adına yeni bir banka hesabı açılabileceği gibi mevcut olan hesabın altın gibi yatırım hesabına çevrilmesi de mümkündür. Paranın vesayet hesabına yatırılması ve örneğin altın gibi değerlendirilmesi halinde kısıtlının menfaati bulunduğundan talebin kabulüne karar verilebilecektir. İşlem yapabilmesi için vasiye yetki ve izin verilecektir. İlgili bankaya müzekkere yazılacaktır. Kısıtlı […]

Engelli Vasisinin ÖTV İndiriminden Yararlanarak Araç Almasına İzin Verilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 7/3/2019 tarihinde, Hamit Aydemir (B. No: 2015/17844) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Olaylar Başvurucu hakkındaki hastane raporunu dikkate alan Sulh Mahkemesi, başvurucunun hastalığı yüzünden kısıtlanmasına ve kardeşinin vasi olarak atanmasına karar vermiştir. Vasi, başvurucu adına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanarak araç almak istediğini belirterek, […]

Boşanma Davaları

Vesayet Nedir? Bölüm 2

Vesayet Nedir?Bölüm 1

Yaşlılık Sebebiyle Kısıtlanma Talepli Dilekçe Örneği

BURSA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                               : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                                : Hasımsız DAVA KONUSU                  : Yaşlılık nedeniyle kısıtlama ve tarafıma vasi atanmasına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR          Tarafım XX yaşında olup nüfusta …….ili ……..ilçesi ………..mahalle ………hanesi ………cilt/sayfasında kayıtlıyım. Vefat eden eşimden olma dört çocuğum bulunmaktadır.  İkamet adresim hastalığım ve hastane ziyaretlerimin sıklığı sebebiyle taşınmış olduğum xyz adresidir. İkamet ettiğim adres vasim olarak görevlendirilmesini […]

Yargıtay 1. HD., E. 2018/3460 K. 2021/533 T. 2.2.2021

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 1. Hukuk Dairesi Esas No.: 2018/3460 Karar No.: 2021/533 Karar tarihi: 02.02.2021 muvazaa iddiası • ehliyetsizlik • vasi tayin talebi • vekalet görevinin kötüye kullanılması • hile • tapu iptali • delillerin toplanması • davanın kabulü MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNAT Taraflar arasında görülen davada; Davacı …, 4217 parsel sayılı taşınmazın […]

Yargıtay 1. HD., E. 2017/2492 K. 2020/6873 T. 17.12.2020

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 1. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/2492 Karar No.: 2020/6873 Karar tarihi: 17.12.2020 iyi niyetinin korunması ilkesi • tapu iptali • delillerin toplanması • davanın kabulü • vesayet makamının iznine tabi olma • iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağı MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece […]

Hayat Sigortası ve Beyan Yükümlülüğü

Hayat sigortası can sigortaları arasında yer almakta olup TTK’nin 1487 ile 1506. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 1487. maddede yer alan tanıma göre hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenmektedir.  Sigorta sözleşmesinin tarafları arasında görüşmelerin başlaması ile bir güven ilişkisi […]

Yargıtay 2. HD., E. 2020/1780 K. 2020/2680 T. 8.6.2020 Ziynet Alacağına İlişkin

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 2. Hukuk Dairesi *Esas No.: 2020/1780Karar No.: 2020/2680Karar tarihi: 08.06.2020 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, ziynet alacağı davası olup davacı kadın dava konusu edilen ziynet eşyasının davalı tarafından elinden alındığını ileri […]