Vesayet Nedir? Bölüm 2

Vesayet Nedir?Bölüm 1

Yaşlılık Sebebiyle Kısıtlanma Talepli Dilekçe Örneği

BURSA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                               : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI                                : Hasımsız DAVA KONUSU                  : Yaşlılık nedeniyle kısıtlama ve tarafıma vasi atanmasına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR          Tarafım XX yaşında olup nüfusta …….ili ……..ilçesi ………..mahalle ………hanesi ………cilt/sayfasında kayıtlıyım. Vefat eden eşimden olma dört çocuğum bulunmaktadır.  İkamet adresim hastalığım ve hastane ziyaretlerimin sıklığı sebebiyle taşınmış olduğum xyz adresidir. İkamet ettiğim adres vasim olarak görevlendirilmesini […]

Yargıtay 1. HD., E. 2018/3460 K. 2021/533 T. 2.2.2021

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 1. Hukuk Dairesi Esas No.: 2018/3460 Karar No.: 2021/533 Karar tarihi: 02.02.2021 muvazaa iddiası • ehliyetsizlik • vasi tayin talebi • vekalet görevinin kötüye kullanılması • hile • tapu iptali • delillerin toplanması • davanın kabulü MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TAZMİNAT Taraflar arasında görülen davada; Davacı …, 4217 parsel sayılı taşınmazın […]

Yargıtay 1. HD., E. 2017/2492 K. 2020/6873 T. 17.12.2020

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 1. Hukuk Dairesi Esas No.: 2017/2492 Karar No.: 2020/6873 Karar tarihi: 17.12.2020 iyi niyetinin korunması ilkesi • tapu iptali • delillerin toplanması • davanın kabulü • vesayet makamının iznine tabi olma • iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağı MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece […]

Hayat Sigortası ve Beyan Yükümlülüğü

Hayat sigortası can sigortaları arasında yer almakta olup TTK’nin 1487 ile 1506. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 1487. maddede yer alan tanıma göre hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini ödemeyi üstlenmektedir.  Sigorta sözleşmesinin tarafları arasında görüşmelerin başlaması ile bir güven ilişkisi […]

Yargıtay 2. HD., E. 2020/1780 K. 2020/2680 T. 8.6.2020 Ziynet Alacağına İlişkin

T.C. Yargıtay Başkanlığı – 2. Hukuk Dairesi *Esas No.: 2020/1780Karar No.: 2020/2680Karar tarihi: 08.06.2020 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Dava, ziynet alacağı davası olup davacı kadın dava konusu edilen ziynet eşyasının davalı tarafından elinden alındığını ileri […]

LAMBERT VE DİĞERLERİ / FRANSA (Başvuru no 46043/14) AİHM Kararı

5 Haziran 2015 tarihli kesin kararda özetle; başvuranlar, Vincent Lambert’in ebeveynleri, kız kardeşi ve üvey erkek kardeşinden oluşmaktadır. Vincent Lambert 2008 yılında bir trafik kazası geçirerek başından yaralanmış ve bunun sonucunda felç kalarak tamamen bağımlı duruma gelmiştir.Tüp yoluyla verilen yapay besin ve sıvı sayesinde canlı tutulmaktadır. Hasta hakları ve yaşamın sonlandırılmasına ilişkin “Leonetti” Yasası kapsamında öngörülen […]

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TBK M. 351 HÜKMÜ GEREĞİNCE SONA ERDİRİLMESİ

Türk Borçlar Kanunumuzun 351. maddesi mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 7. maddesini karşılamaktadır. İlgili hüküm gereğince, “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira […]

10 SORUDA VESAYET

Vesayet kurumu Aile Hukukunu yakından ilgilendirmesi sebebiyle Türk Hukukunda Türk Medeni Kanunu’nun Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanan ergin kişiler Devlet’in koruması altında bulunurlar. Bu yazıda vesayete ilişkin olarak sorulan 10 soru ile konu hakkında temel bilgileri sizlere aktaracağız. 1-Kısıtlama ve Kısıtlama Sebepleri Nedir? Kısıtlama; kanunda yer […]